Znajdź mieszkanie

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje, iż skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2012 r. (Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 18.01.2012 r.) zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2012 r.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).