ClickCease
Znajdź mieszkanie

Regulamin Polecaj nas i odbieraj nagrody

REGULAMIN KONKURSU

„Polecaj nas i odbieraj nagrody”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin konkursu, organizowanego przez Spółkę (odpowiedzialnej za realizację inwestycji mieszkaniowej, zwaną dalej „Organizatorem”), określa zasady konkursu „Polecaj nas i odbieraj nagrody” („Konkurs”) polegającego na nagrodzeniu każdego z pierwszych 50 jego uczestników, którzy skutecznie polecą ofertę Organizatora nowym klientom na zasadach określonych poniżej.
 2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Dyrektor ds. Sprzedaży Tomasz Kaleta.
 3. Konkurs obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zakupu lokalu mieszkalnego (na podstawie umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży przenoszącej własność) w inwestycjach realizowanych przez spółki celowe należącego do grupy spółek LC Corp S.A. („Uczestnik”).
 6. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba zatrudniona (na podstawie umowy o pracę, dzieło, zlecenie lub umowy o współpracy) w LC Corp S.A. lub w innych spółkach od niej zależnych, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Dziale Sprzedaży Mieszkań.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych (o ile takie będą ujawniane w toku programu i w związku z jego przebiegiem).
 8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 10 Organizator informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie konkursu promocyjnej jest Organizator.
 9. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich na skutek złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń ponosi wyłącznie Uczestnik.

§2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wskazanie potencjalnego nabywcy/klienta mieszkania w ramach inwestycji realizowanej przez Organizatora.  Na stronie internetowej www.lcc.pl/polecaj  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym niezbędnie jest podanie swoich danych oraz danych osoby polecanej (imię, nazwiska, e-mail). Na adres e-mailowy polecanego klienta zostanie przesłany e-mail z linkiem potwierdzającym zainteresowanie ofertą dewelopera. Po zaakceptowaniu przez nowego klienta zgłoszenia dane zostaną skierowane do działu sprzedaży celem weryfikacji i prezentacji oferty.
 2. Za nowego nabywcę/klienta uważa się osobę, która nie znajduje się w bazie kontaktów Organizatora (CRM), przy czym nie dotyczy to osób spokrewnionych z osobami w bazie (w szczególności współmałżonków, rodzeństwo, dzieci, rodzice).
 3. Za sprzedane mieszkanie uważa się to mieszkanie:
  1. które jest przedmiotem umowy deweloperskiej zawartej ze wskazanym Klientem (zgłoszonym przez Uczestnika i potwierdzonym przez Organizatora) oraz
  2. Klient wpłacił co najmniej 20% wartości ww. umowy
 4. Potwierdzeniem sprzedaży mieszkania jest uzyskanie przez Uczestnika potwierdzenia wystawionego przez Organizatora zawierającego dane personalne Uczestnika oraz dane Klienta (w tym nr sprzedanego mieszkania, jego powierzchnia, data podpisania umowy).
 5. Wszystkie warunki, o których mowa w § 2 ust. 1, 3 i 4 muszą zostać spełnione do dnia 31 grudnia 2019 r.

§3

NAGRODA 

 1. Organizator przewidział następujące nagrody dla pierwszych 50 Uczestników określonych w par. 1 ust. 5 (do wyboru jedna za każdego nowego Klienta, który zawrze z Organizatorem umowę deweloperską), którzy skutecznie polecą ofertę Organizatora (o kolejności decyduje moment zgłoszenia Klienta):
 • Sony Play Station 4
 • Telewizor Samsung 32’’
 • Oczyszczacz powietrza Rowenta PU6020
 • Żelazko systemowe Philips PerfectCare Elite GC9622/20
 • Odkurzacz iRobot ROOMBA 650
 • Ekspres ciśnieniowy do kawy KRUPS EA 8160
 • Aparat cyfrowy Sony DSC-HX400V
 • Wyciskarka wolnoobrotowa Philips Avance HR1946/70
 • Mop elektryczny Karcher FC Premium 1.055-560.0
 • Odkurzacz pionowy Philips PowerPro Aqua 3w1 FC6404/01

Organizator dopuszcza zmianę nagrody wymienionych powyżej (na inną, podobną) w zależności od jej dostępności u wybranego dostawcy.

 1. Organizator przewidział dla pierwszych 50 Uczestników określonych w par. 1 ust. 6 nagrodę w postaci bonu Sodexo o wartości 800 zł wraz z dodatkową nagroda pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.
 2. Z dodatkowych nagród pieniężnych przyznanych zwycięzcom, o których mowa w ust. 1 powyżej,  Organizator jako płatnik podatku dochodowego potrąci i odprowadzi kwotę należną tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego Zwycięzcy zobowiązani są do podania wszystkich danych niezbędnych do przygotowania odpowiednich deklaracji podatkowych.
 3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 
 4. Odbiór nagród przez zwycięzców Konkursu nastąpi w biurze sprzedaży lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora.
 5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiające wręczenie nagrody.  

 § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny będzie w biurze sprzedaży Organizatora. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "Konkurs za Polecenie" na adres Spółki. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, w tym rodzaju nagród przyznawanych w Konkursie, a także do zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Konkursu z czasu jego trwania lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat